Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2012

juliehe
Przek­leństwem naszych czasów jest to, że wy­magają od ciebie byś w wieku 16 lat wie­dział, co chcesz ro­bić w życiu i tej de­cyz­ji się trzymał. 
— Alan Rickman
Reposted fromarizonadream arizonadream viahermina hermina
juliehe
juliehe
Play fullscreen
piękna
Reposted fromhermina hermina
juliehe
3957 a062
Reposted fromhermina hermina
juliehe
4817 a30b
Reposted fromhermina hermina
juliehe
7321 92b1
Reposted frommhsa mhsa
juliehe
Czasami nie chodzi o to, aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to, aby zmieniło się na cokolwiek.
— M. Hłasko
Reposted frommhsa mhsa
juliehe
7440 9efc 500
(Source: yukitae, via d0ngwhore)
Reposted fromaonorinjin aonorinjin
juliehe
7446 2992 500
Reposted fromwhoknows whoknows
juliehe
No to level up!
— na wadze na pewno..
Reposted fromwhoknows whoknows
juliehe
Zwolnij. Zastanów się i żyj chwilą. Ciesz się każdą sekundą, jakby to była ostatnia.
Reposted fromnezavisan nezavisan viashakemedown shakemedown
juliehe
3288 1457
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viathegirl thegirl
juliehe
4155 3c60
Reposted fromthegirl thegirl
juliehe
chyba mi zależy
juliehe
Jestem pod wrażeniem, kiedy mężczyzna pamięta co lubię. Nawet o drobnych rzeczach.
— albo kiedy pamięta co powiedziałam...
Reposted fromloveya loveya viainsidemyhell insidemyhell
juliehe
Reposted fromathlin athlin viainsidemyhell insidemyhell
juliehe
3499 04de 500
Reposted frommarzyciel marzyciel viainsidemyhell insidemyhell
juliehe
1543 233a
Reposted frommsto msto viashakemedown shakemedown
juliehe
1572 cfe1
Reposted frompoppyseed poppyseed
juliehe
Reposted fromfourstrings fourstrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl